top of page

Forretningsbetingelser

1. Ansvarsforsikret

Boligstarter og dets medarbejdere er ansvarlige for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Ansvaret er dog begrænset til et beløb på maksimalt 3,5 mio. kr.  pr. samarbejdsaftale, dog således at det samlede erstatningsbeløb, som én kunde kan modtage, ikke kan overstige kr. 5,7 mio. kr. pr. kalenderår. 

Boligstarter er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, omdømme mv.

Boligstarter hæfter ikke for eventuelle fejl og/eller mangler begået af rådgivere, som Boligstarter har henvist kunden til, ligesom Boligstarter ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Boligstarter, efter aftale med kunden, har overladt dele af opgavens løsning til. Boligstarter er ansvarsforsikret i CNA / HARDY.

2. Godkendt af Finanstilsynet som Boligkreditformidler

Boligstarter har Finanstilsynets godkendelse til at drive virksomhed som boligkreditformidler i medfør af § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1160 af 19. september 2018 af lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.   

Finanstilsynet har vurderet, at selskabets ledelse opfylder kravene til egnethed og hæderlighed,  som fastlagt i § 4 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.  

Boligstarter har forretningsgange på alle væsentlige områder, herunder forretningsgange for rådgivning, håndtering af interessekonflikter, god skik, kompetencekrav og uddannelse. Disse kan rekvireres ved henvendelse til Boligstarter.

 

3. Vi rådgiver ikke om:

Boligstarter og dets medarbejdere giver ikke personlige anbefalinger til valg af låntype i finansieringen af boligen, men rådgiver om de generelle karakteristika og indhenter lånetilbud hos forskellige pengeinstitutter efter kundens ønske.

 

4. Privatlivspolitik

Vi tager behandling af vores kunderes persondata meget alvorligt og henviser til vores særskilte privatlivspolitik her

 

5. Mangler efter overdragelsen

Hvis der i forbindelse med overtagelse af kundens nyerhvervede bolig skulle konstateres en eller flere mangler, vil Boligstarter bistå med en indledende dialog eller skrivelse indeholdende købers krav til sælger. Såfremt der ikke kan indgås en løsning herom, og næste skridt vil være en retssag, kan Boligstarter ikke være behjælpelig hermed.

Vi kan henvise til en samarbejdspartner, som kan overtage sagen herfra.

 

6. Fortrolighedspolitik

Boligstarter har tavshedspligt og behandler enhver oplysning, som vi modtager fra vores kunder, fortroligt. Boligstarter anvender kun de oplysninger, som kunderne afgiver til os, til brug for vores rådgivning i det aktuelle boligkøb. Boligstarter vil aldrig videregive personlige oplysninger til tredjepart, med mindre det er nødvendigt for rådgivningsforløbet og har fået tilladelse hertil.

 

7. Salær og betalingspolitik

Tinglysningsafgift til staten betales af kunderne ud over salæret til Boligstarter. Alle vores priser som er oplyst på vores hjemmeside www.boligstarter.dk er inkl. moms. Ønsker kunden efter aftalens indgåelse at tilkøbe ekstra ydelser udover denne aftale, aftales dette mundtligt mellem kunden og Boligstarter, hvorefter et nyt skriftligt tillæg til samarbejdsaftalen fremsendes på mail. 

Salæret faktureres i 2 rater. 1. rate udgør 20% af det samlede salær og faktureres, når samarbejdsaftalen er indgået skriftligt. 1. rate refunderes ikke. 2. rate faktureres senest 6 dage efter underskrift på boligens købsaftale. Såfremt en bolighandel bortfalder eller ikke er indgået senest 6 måneder efter samarbejdsaftalens indgåelse, betales i 2. rate kun for kundens eventuelle brug af eksterne samarbejdspartnere. 

Skødet vil ikke blive tinglyst førend salær er modtaget på Boligstarters konto.

8. Hvidvaskning

Boligstarter er omfattet af gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Kunderne vil blive bedt om at identificere sig ved indhentelse af legitimation i form af kørekort eller pas samt kopi af sygesikringsbevis.

 

9. Lovvalg og værneting mv.

Eventuelle tvister om Boligstarters rådgivning og denne samarbejdsaftale er underlagt dansk ret

Eventuelle tvister indbringes for retten i Aarhus.

bottom of page