top of page

PRIVATLIVSPOLITIK

BOLIGSTARTER APS’S BEHANDLING AF PERSONDATA

1. Hvem er dataansvarlig for dine personoplysninger?

 

Boligstarter ApS, CVR-nummer: 90916849, Bakholmsvej 3, 8260 Viby J (herefter: ”Boligstarter”, ”vi” eller ”os”) er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig.

 

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har derfor stor fokus på, at vores behandling af dine personoplysninger overholder den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

 

Formålet med denne persondatapolitik er at oplyse om, (i) hvornår og hvilke personoplysninger vi indsamler, (ii) hvorfor og hvordan vi behandler de indsamlede personoplysninger (iii) i hvilket omfang, vi videregiver dem til tredjeparter, samt (iv) dine rettigheder i den forbindelse.

 

Vi anbefaler derfor, at du læser denne persondatapolitik omhyggeligt igennem.

 

2. Hvem kan du kontakte vedrørende spørgsmål om behandlingen af personoplysninger

 

Såfremt du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os pr. e-mail på boligstarter@boligstarter.dk

 

3. Hvilke personoplysninger behandler vi og hvorfor

 

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne persondatapolitik.


Erhvervs- og privatkunder

For at kunne levere rådgivning til dig, behandler vi følgende kontaktoplysninger om dig:

 

- Navn

- Adresse

- E-mailadresse

- Telefonnummer

 

 

For at kunne levere rådgivning til dig som privatperson, kan det endvidere være nødvendigt at indhente følgende oplysninger om dig:

 

- CPR-nummer

 

Derudover kan det være nødvendigt at indhente yderligere oplysninger for at kunne levere en tilfredsstillende og tilstrækkelig rådgivning. Dette kan fx være oplysninger om:

 

- Formueforhold, herunder lønindkomst, opsparing og gæld

- Skatteoplysninger

- Registreringer i tingbogen/bilbogen

- Familiære forhold, herunder ægteskabelig status og slægtninge (kan kræve samtykke)

- Arbejdsforhold

 

Du vil altid blive særskilt informeret i forbindelse med, at vi indsamler oplysninger om dig. Såfremt vi indhenter oplysninger, der efter databeskyttelseslovgivningen kræver samtykke fra dig, vil vi på samme tid indhente dit udtrykkelige samtykke.

 

Reelle ejere af virksomheder, fonde mv. 

 

For at kunne levere rådgivning til den virksomhed, fond, forening eller anden juridiske enhed, hvori du er reel ejer, kan det være nødvendigt at indhente følgende oplysninger om dig, herunder efter hvidvaskloven:

 

- Navn

- Adresse

- E-mailadresse

- CPR-nummer

 

Øvrige personer

 

Såfremt du måtte optræde som tredjepart i en af vores sager, behandler vi de oplysninger, som fremgår af sagen. Det vil typisk være oplysninger om dit navn, men det kan også være CPR-nummer eller andre typer af personoplysninger.

 

Vi foretager altid en konkret vurdering af, hvorvidt vi skal oplyse dig om vores behandling af dine personoplysninger.

 

Såfremt vi vurderer, at vi har en oplysningsforpligtelse overfor dig, vil du blive særskilt informeret i forbindelse med, at vi indsamler oplysninger om dig.

 

Hvidvaskloven

Hvis vores samarbejde er omfattet af hvidvaskloven, behandler vi følgende personoplysninger i tillæg til ovenstående:

- CPR-nummer

- Dokumentation for identitetsoplysninger (kopi af pas eller kørekort). Gælder også for reelle ejere af virksomheder

 

4. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

 

Erhvervs- og privatkunder

 

Når vi leverer rådgivning til dig, behandler vi dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af vores leveringsforpligtelse overfor dig.

 

Retsgrundlaget for behandlinger af denne karakter er reguleret i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

 

Særligt for privatkunder

 

Såfremt du er privatkunde, kan det være nødvendigt, at vi behandler særlige kategorier af personoplysninger om dig, som kræver dit samtykke. Retsgrundlaget for behandlinger af denne karakter er reguleret i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

 

Hvidvaskloven

 

Hvis vores samarbejde er omfattet af hvidvaskloven, er vi forpligtet til at behandle dit CPR-nummer. Retsgrundlaget for behandling af denne karakter er reguleret i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

 

5. Hvem videregiver vi dine personoplysninger til

 

Vi videregiver eller overlader udelukkende dine personoplysninger til tredjeparter, (i) når det er nødvendigt for at levere vores rådgivning til dig, (ii) hvis vi har fået et klart samtykke fra dig, eller (iii) hvis det følger af en retlig forpligtelse, som påhviler os som dataansvarlige.

Vi behandler altid dine oplysninger fortroligt.

 

Når det er nødvendigt at videregive eller overlade dine oplysninger, gør vi en stor indsats for at sikre os, at alle, som vi videregiver eller overlader dine oplysninger til, lever op til den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

 

Som led i at kunne levere den bedste ydelse til dig, videregiver eller overlader vi pt. dine personoplysninger til følgende kategorier af leverandører og samarbejdspartnere:

 

- Databehandlere (softwareleverandører samt leverandører af administrationsydelser)

- ***

 

Vi gør opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for ovenstående parters eventuelle overtrædelse af den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

 

6. Hvornår sletter/anonymiserer vi dine personoplysninger

 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de ovenfor oplyste formål.

 

Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger i 5 år efter sagens afslutning. I konkrete tilfælde kan vi opbevare dine personoplysninger i 10 år efter sagens afslutning, hvis vi vurderer, at dette er nødvendigt af hensyn til vores rådgiveransvar.

 

Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige i forhold til de oplyste formål, vil blive slettet eller anonymiseret løbende.

 

7. Sikkerhedsforanstaltninger

 

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt/blive ændret, uautoriseret offentliggørelse og/eller andre får utilsigtet adgang.

 

Vi har faste procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler dine personoplysninger, og vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

 

For at undgå datatab foretager vi løbende backup af vores datasæt og anvender kryptering, hvor det er nødvendigt.

 

Endelig er vores medarbejdere uddannet og vil løbende blive efteruddannet i håndteringen af personoplysninger.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

8. Dine rettigheder

 

Når vi behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

 

- Du kan til enhver tid bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

- Du kan til enhver tid opdatere eller ændre de kontaktoplysninger, du har givet os.

- Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger eller anmode om, at vi helt eller delvist sletter personoplysninger, som vi opbevarer om dig, eller at vi kun i et nærmere begrænset omfang behandler dine personoplysninger. Vi vil herefter foretage en konkret vurdering af, om vi er forpligtet og berettiget til at efterkomme din anmodning. Reglerne i bogføringsloven, hvidvasknings-loven mv. kan dog medføre, at vi ikke er berettiget til at slette alle personoplysninger. 

- Du kan anmode om, at vi transmitterer dine personoplysninger til dig eller til en anden dataansvarlig på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

 

Hvis du gerne vil gøre brug af ovennævnte rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på mail, boligstarter@boligstarter.dk

 

9. Hvordan trækker du et samtykke tilbage

 

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og indtil tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

Regler i særlovgivningen (herunder bogføringsloven, hvidvaskningsloven, skattekontrolloven mv.) kan dog medføre, at vi trods tilbagetrukket samtykke, fortsat er forpligtet til at behandle dine personoplysninger, i det omfang den konkrete lovgivning fastsætter krav om dette.

 

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, kan du kontakte os via mail på boligstarter@boligstarter.dk.

 

10. Klage til Datatilsynet

 

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du er uenig i en afgørelse om behandling af dine personoplysninger eller rettigheder, som er truffet af os.

 

Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

 

Hvis du overvejer at indgive en klage til Datatilsynet, håber vi, at du vil kontakte os først, så vi kan drøfte sagen og forhåbentlig finde en løsning.

 

11. Forbehold for ændringer i denne persondatapolitik

 

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.

 

Vi udsender meddelelse om alle vigtige ændringer af denne persondatapolitik – herunder ændringer af de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger eller ændringer i relation til dine rettigheder.

 

Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer og ajourfører dig med vores persondatapolitik.

bottom of page